FULL SCHEDULE

INVESTOR RELATIONS

Financial Highlights

(Unit: Thousand Baht)

2014 2015 2016 2017 2018
Comprehensive Income          
Revenue from Television Programs 1,843,211 2,124,549 2,416,210 3,478,354 2,968,243
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ 14,122 5,050 268 - -
Revenue from Movies 20,625 20,117 - - -
Revenue from Concerts and Plays - 167,923 118,145 184,330 266,801
Revenue from Event Marketing 169,533 108,063 116,357 138,010 188,351
รายได้จากค่าบริหารจัดการ     150 60 1,040
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น 5,307 8,000 15,925 51,748 169,846
Other Income 57,138 20,376 26,420 24,998 46,083
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 52,009 14,430 2,139 -12,840 -41,457
Total Revenue 2,161,943 2,468,507 2,695,614 3,864,661 3,598,906
Production Cost 1,433,824 1,375,861 1,504,750 1,741,278 2,231,169
Administrative Expenses 661,153 763,681 823,039 859,618 858,793
ต้นทุนทางการเงิน 100,727 132,470 112,670 97,594 60,171
ภาษีเงินได้ -19,086 45,382 52,118 257,676 98,113
(กำไร) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,346 772 4,407 4,405 5,355
Net Profit -16,021 150,341 198,631 904,089 345,305
Financial Position
Current Assets 1,288,336 1,760,674 1,725,621 2,647,240 2,542,845
Total Assets 4,985,067 5,588,357 5,422,405 6,447,772 6,216,362
Liabilities 3,306,141 2,801,687 2,435,899 2,004,348 1,668,492
Shareholders' Equity 1,678,926 2,786,670 2,986,506 4,443,424 4,547,870
Financial Ratio
Liquidity Ratio (times) 1.4 1.6 1.8 2.1 2.2
Debt to Equity Ratio (times) 2.0 1.0 0.8 0.5 0.4
Gross Profit (%) 30.2 43.5 43.6 55.1 38.1
Net Profit (%) (0.7) 6.1 7.4 23.4 9.6
Return on Assets (%) (0.4) 2.8 3.7 15.2 5.5
Return on Equity (%) (1.0) 6.8 6.7 24.4 7.7
Earnings per Share (0.0) 0.4 0.48 2.14 0.78
Dividend per Share 0.44 0.34 0.27 1.390 * 0.45
Dividend Payout Ratio (%) 73% 81% 81% 77% * 75%

* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทเป็น เงินสด จากผลการดำเนินการของงบเฉพาะกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561ในอัตราหุ้นละ 0.450 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 75.3